โลโก้เว็บไซต์ โครงการ International Forum “Moving Across the Middle Income Trap (MIT) Border through Human Capacity Building” | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการ International Forum “Moving Across the Middle Income Trap (MIT) Border through Human Capacity Building”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 มกราคม 2560 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 371 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทตโนโลยีราชมงคลล้านนาครบรอบ 12 ปี ในวันที่ 18 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดงานเสวนา (International Forum) ในหัวข้อ “Moving Across the Middle Income Trap (MIT) Border through Human Capacity Building” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการร่วมกับภาคการผลิต เพื่อให้ประเทศไทยก้าวข้ามกับดักกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง ณ ห้องเรียนรวม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งโครงการนี้มีผู้สนใจจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภายนอกรวมทั้งบุคลากร มทร. ล้านนา จากทุกคณะเข้ารับฟังรวมกว่า 150 คน และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมเสวนาจำนวน 11 ท่านดังนี้

1. Dr. Gatot Hari Priowirjanto

Director,SEAMEO Secretariat

2. Dr. Rolf Gennrich

TVET specialist, Germany context (RAVTE)

3. Dr. Ramhari Lamichhane

Director General,Colombo Plan Staff College (CPSC)

4. Dr. Bun Phearin

President,National Polytechnic Institute of Cambodia (NPIC)

5. Prof. Kiyoshi Yoshikawa

Research Advisor of RMUTL, Kyoto University

6. Mrs. Belinda Changkajonsakdi

Vice President of BDI Group

8.คุณณัฐพล นิมมานพัชรินทร์

รองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร

9.คุณวิเชียร  เชิดชูตระกูลทอง

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

10.รศ.ดร.ธิติ  บวรรัตนารักษ์

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

11.คุณวีระชัย  ศรีขจร

ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา