โลโก้เว็บไซต์ การประชุมเพื่อจัดทำแผนโครงการด้านภาษาและการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมเพื่อจัดทำแผนโครงการด้านภาษาและการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 12 ตุลาคม 2559 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 79 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 12 ตุลาคม 2559 งานวิเทศสัมพันธ์ได้จัดการประชุมเพื่อจัดทำแผนโครงการด้านภาษาและการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560 ขึ้น ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ ชั้น 2 มทร. ล้านนา ตั้งแต่เวลา 09.30 น.-12.00 น. โดยมี ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการเป็นประธาน ร่วมด้วย ดร.ยุพเยาว ดรุณ รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ คณบดีและตัวแทนคณบดีจากทุกคณะ รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference จากทุกเขตพื้นที่ โดยการประชุมในครั้งนี้มีการรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนและโครงการด้านภาษาที่ได้จัดทำไปในปีงบประมาณ 2559 ที่ผ่านมา จากทุกคณะและทุกเขตพื้นที่ มีการระดมสมองการจัดทำกรอบโครงการตามนโยบายการบริหารจัดการและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภายใต้นโยบายข้อ 9 : การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งระดับชาติและนานาชาติ และภายใต้แผนพัฒนายุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : สร้างเครือข่ายและพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล พร้อมทั้งชีแนะกลุ่่มมหาวิทลัยเป้าหมาย เพื่อให้แต่ละคณะและแต่ละเขตพื้นที่จัดทำข้อเสนอโครงการการจัดหลักสูตรร่วม การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการเปลี่ยนเปลี่ยนอาจารย์ที่จะจัดทำในปีงบประมาณ 2560 ต่อไป


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา