โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เดินทางไปเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ICSSE 2023 ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เดินทางไปเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ICSSE 2023 ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 กรกฎาคม 2566 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 24 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 26 - 29 กรกฎาคม 2566 คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี และรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณบดีทุกคณะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ และอาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 9 ราย ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ICSSE 2023 และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
โดยงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICSSE 2023 มทร.ล้านนา รับเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงาน ร่วมกับ Ho Chi Minh City University of Technology and Education (HCMUTE) ณ The Main Hall สถาบัน TASSE และกระทรวงการศึกษาและการอบรม ณ The Main Hall ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 และในวันเดียวกันได้มีพิธีลงนามเพื่อต่ออายุบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ HCMUTE ซึ่งหมดอายุลงไปเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561
และในวันที่ 28  กรกฎาคม 2566 ทางคณะผู้บริหาร มทร.ล้านา ได้เดินทางไปเข้าพบคณะผู้บริหารของ University of Economics Ho Chi Minh City (UEH) และ Nguyen Tat University (NTTU) เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือกับและ โดยมีการหารือเกี่ยวกับการดำเนินความร่วมมือและวางแผนการลงนามความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และการทำงานวิจัยร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา