โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Chongqing Technology and Business University สาธารณรัฐประชาชนจีน | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Chongqing Technology and Business University สาธารณรัฐประชาชนจีน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 สิงหาคม 2566 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 28 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดการประชุมร่วมกับ อาจารย์สมศักดิ์ นาวายุทธ อาจารย์จาก Chongqing Technology and Business University (CTBU) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วย บุคลากรตัวแทนสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล การท่องเที่ยวและบริการ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคาสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
การประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือแนวทางการจัดหลักสูตรร่วม และแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างทั้งสองสถาบัน อีกทั้งอาจารย์สมศักดิ์ นาวายุทธ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Intercultural communication in China” แก่นักศึกษา มทร.ล้านนา อีกด้วย
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา