โลโก้เว็บไซต์ กาปรระชุมร่วมกับ National Chi Nan University ไต้หวัน  | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กาปรระชุมร่วมกับ National Chi Nan University ไต้หวัน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 กรกฎาคม 2566 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 152 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบีน ได้จัดการประชุมร่วมกับผู้แทนจาก National Chi Nan University ไต้หวัน ได้แก่ Dr. Wan Tran Huang, University Social Responsibility Project Dr. Jen-Son Cheng, PI of University Social Responsibility Project และ Dr. Chong-Chou Chang, Dean of International Affairsm โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยศาสตราจารย์(เกียรติคุณ) ดร.อารี วอบูลย์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา อาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง และบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกาสะลองชั้น 2 อาคาสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
การประชุมในครั้งนี้เป็นการทำความรู้จักระหว่างกันของทั้งสองมหาวิทยาลัย โดยได้มีการหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน รวมถึงมีพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกันอีกด้วย

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา