โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express 2022 ร่วมกับ Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express 2022 ร่วมกับ Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 มกราคม 2566 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 103 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express 2022 ร่วมกับ Singapore Polytechnic (SP) ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 10-21 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และชุมชนเป้าหมาย หมู่บ้านต้นแหนน้อย อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และ บ้านดอนหลวง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาทั้งสองสถาบัน ในลักษณะทีมสหวิชาการเพื่อฝึกประสบการณ์ในการสร้างนวัตกรรม เพื่อชุมชน (Social Innovation) โดยใช้ทักษะการคิดเชิงออกแบบร่วมกับทักษะการทำงานเป็นทีม การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการสื่อสารภาษาอังกฤษในบริบทพหุวัฒนธรรม

โครงการในครั้งนี้มีนักศึกษา SP จำนวน 20 คน อาจารย์ SP จำนวน 3 คน นักศึกษา มทร.ล้านนา จำนวน 20 คน อาจารย์ มทร.ล้านนา ที่เป็น LeX Facilitator จำนวน 2 คน Coordinator จำนวน 3 คน Observer จำนวน 6 คน และนักวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้จะมีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Learning Express 2023 ร่วมกับ Singapore Polytechnic (SP) ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นการจัดโครงการดังกบ่าวเป็นครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 7 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และชุมชนเป้าหมายในอำเภอเชียงดาว และอำเภอดอยสะเก็ด ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://livermutlac-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/kaewsai_rmutl_ac_th/ERMAz2VC73hFo9WR0OnipVsBsESLp8-tHHtS4LIGm4cXYQ?rtime=4ROVD-Hy2kg และส่งกลับมายังงานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ได้ตามช่องทางต่อไปนี้

Email: oir@edu.rmutl.ac.th

Facebook: Oir Rmutl

สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ อาคารเรียนรวม ชั้น 4 มทร.ล้านนา

โดยส่งได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา