โลโก้เว็บไซต์ GNXU | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

GNXU

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 สิงหาคม 2562 โดย วิเทศสัมพันธ์การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Guangxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน
     วันที่ 21 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธ์จัดการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Guangxi Normal University (GXNU) สา...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา