โลโก้เว็บไซต์ massey | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

massey

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 กรกฎาคม 2562 โดย วิเทศสัมพันธ์โครงการรับรอง Dr. Karen Ashton วิทยากรบรรยายหัวข้อ “How to write the research paper for an international publication” จาก Massey University ประเทศนิวซีแลนด์
     วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธ์จัดโครงการรับรองผู้แทนจาก Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ Dr....
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา