โลโก้เว็บไซต์ closing | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

closing

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 มีนาคม 2561 โดย วิเทศสัมพันธ์พิธีปิดโครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมเพื่อชุมชน (Learning Express 2018)
          วันที่ 15 มีนาคม 2561 งานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแก่นักศึกษาและอาจารย์โครงการ LEX 2018 จาก...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา