โลโก้เว็บไซต์ walk | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

walk

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 23 มีนาคม 2561 โดย วิเทศสัมพันธ์การแสดงผลงานตัวต้นแบบ(Phototype) ด้านนวัตกรรมเพื่อชุมชน (Social Innovation) โครงการ LEX 2018
           นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมเพื่อชุมชน (Learning Express 2018) ได้จัดแสด...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา