โลโก้เว็บไซต์ ELA | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ELA

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 มีนาคม 2561 โดย วิเทศสัมพันธ์การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก English Language Academy (ELA), The University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์
     วันที่ 14 มีนาคม 2561 งานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมร่วมกับผู้แทนจาก English Language Academy (ELA), The...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา