โลโก้เว็บไซต์ จัดตั้งศูนย์ | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

จัดตั้งศูนย์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 31 กรกฎาคม 2560 โดย วิเทศสัมพันธ์การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Kunming University of Science and Technology (KUST) สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีดคณะวิศวกรรมศาสตร์  ดร.ยรรยง เฉลิมแสน ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา