โลโก้เว็บไซต์ taiwan-thai | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

taiwan-thai

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 มิถุนายน 2560 โดย วิเทศสัมพันธ์โครงการประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านอุดมศึกษาไทยและไต้หวัน ครั้งที่ 6 (6th Taiwan – Thailand Higher Education Forum) ณ ไต้หวัน
ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล รองคณบด...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา