โลโก้เว็บไซต์ MM-Thai | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

MM-Thai

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 มิถุนายน 2560 โดย วิเทศสัมพันธ์การประชุมร่วมกับ Myanmar – Thailand Higher Education Institutions
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ ผู้บริหารและอาจ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา