โลโก้เว็บไซต์ uthm | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

uthm

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 พฤษภาคม 2560 โดย วิเทศสัมพันธ์การลงนามในหนังสือแสดงเจตนารมณ์ร่วมกับ Universiti Tun Hussein Onn Malaysia ประเทศมาเลเซีย
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี ได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตนารมณ์ร่วมกับ Assoc.Prof.Dr. Asri Selamat Deputy Vice-Chancellor (Student...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา