โลโก้เว็บไซต์ CCU | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

CCU

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2560 โดย วิเทศสัมพันธ์การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Middlesex University ประเทศอังกฤษ
วันที่ 14 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้ช่วยหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ มทร. ล้านนา พร้อมด้วย บุคลากรวิเทศสัมพันธ์ ประชุมร่วมกับ Ms. Karen Wong, Head of...
กาประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Changchun University สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา ดร.ยุพ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา