โลโก้เว็บไซต์ ทำกระทง | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทำกระทง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 พฤศจิกายน 2559 โดย วิเทศสัมพันธ์กิจกรรมสอนวิธีการทำกระทงแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก CTBU และ CQUT
สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ได้จัดกิจกรรมสอนวิธีการทำกระทงให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Chongqing Technology and Business Unversity (CTBU) และ Chongqing University of Techn...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา