โลโก้เว็บไซต์ KOREATECH | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

KOREATECH

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 พฤศจิกายน 2559 โดย วิเทศสัมพันธ์การประชุมร่วมกับ Korea University of Technology and Education
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดการประชุมร่วมกับ Korea University of Technology and Education ขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา