โลโก้เว็บไซต์ discussion with student | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

discussion with student

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 พฤศจิกายน 2559 โดย วิเทศสัมพันธ์การประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา มทร.ล้านนา
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 งานวิเทศสัมพันธ์ได้จัดการประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา มทร.ล้านนา ขึ้น โดยมี ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา