โลโก้เว็บไซต์ RAVTE | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

RAVTE

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 พฤศจิกายน 2559 โดย วิเทศสัมพันธ์การประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 3 ของสมาคมระดับภูมิภาคเพื่อพัฒนาครูอาชีวศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (RAVTE)
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา มทร.ล้านนา นำโดย รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ พร้อมด้วย ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ Peter John Oswald ได้เดิ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา