โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

โครงการแนะแนวข้อสอบ TOEIC 2020 ออนไลน์ สำหรับบุคลากร มทร. ล้านนา
ศุกร์ 12 มิถุนายน 2563

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยงานวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการแนะแนวข้อสอบ TOEIC 2020 ออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Team ขึ้น ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2563 (40 ชั่วโมง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นการเน้นการให้ความรู้และเทคนิคเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดผล TOEIC ซึ่งเป็นข้อสอบมาตรฐานที่ได้รับความนิยมในระดับนานาชาติ และดำเนินการสอนโดย น.ส.สุมนา โสระธิวา นักวิเทศสัมพันธ์ มทร. ล้านนา ... >> อ่านต่อ


การประชุมร่วมกับ Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ ผ่านระบบออนไลน์
พุธ 10 มิถุนายน 2563

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 สำนักส่งเสริมวิชากการและงานทะเบียน(สวท.) โดยงานวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดการประชุมเพื่อหารือความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรร่วมกับตัวแทนจาก Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ Mr. Wee Eng Soon, Country Manager JP/TH/TW/VN ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team โดยมีผู้บริหาร และอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ในการประชุมมีการหารือความเป็นไปได้ในการทำความร่วมมือแบบ Online... >> อ่านต่อ


เชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด Fiction Contest 2020 ภายใต้หัวข้อ ‘Everything Change Climate’ ของ Arizona State University
อังคาร 24 มีนาคม 2563

โครงการ Imagination and Climate Futures Initiative ของ Arizona State University เชิญชวนนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ส่งเรื่องสั้นหัวข้อ ‘Everything Change Climate’ เข้าประกวดชิงรางวัล 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 32,000 บาท) โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก และเป็นกระบอกเสียงเกี่ยวกับวิกฤตการณ์สภาพอากาศในปัจจุบัน สามารถส่งผลงานได้ภายใน 25 เมษายน 263 โดยรายละเอียดการประกวดมีดังนี้ กติกาการประกวด: – เรื่องสั้น 1 เรื่องความยาวสูงสุดไม่เกิน 5,000 คำ >> อ่านต่อ


งานวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการนักศึกษาแลกเปลี่ยน Guangxi Normal University (GXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน
ศุกร์ 13 มีนาคม 2563

วันที่ 13 มีนาคม 2563 ดร.ณัฐรัตน์ ปานานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วย ดร.สุภรพรรณ คนเฉียบ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ และบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ เดินทางไปเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการนักศึกษาแลกเปลี่ยน Guangxi Normal University (GXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ระดับปริญญาตรีและโท ทางด้านศิลปกรรมและการออกแบบ จำนวน 30 ราย ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมราชมงคลล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เจ็ดยอด) สำหรับนิทรรศการในครั้งนี้เป็นการแส... >> อ่านต่อ


โครงการเยี่ยมเยียนนักเรียนโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ
พุธ 12 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) โดยงานวิเทศสัมพันธ์ ได้นำนักเรียนทุนพระราชทานฯ จำนวน 8 ราย เข้าร่วมการประชุมร่วมกับคณะทำงานฝ่ายจัดการทุนการศึกษา โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง เป็นประธานในการประชุม พร้อมคณะ เพื่อรับฟังปัญหาและติดตามนิเทศนักเรียนทุนพระราชทานฯ ที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเช... >> อ่านต่อ


การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก National Cheng Kung University (NCKU) ไต้หวัน
พฤหัสบดี 6 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธ์ จัดการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก National Cheng Kung University (NCKU) ไต้หวัน ได้แก่ Prof. Chen Sung-Lin, Deputy Director of Chinese Language Center Prof. Lin Shueh-Fang, Academic Director on Critical Language Scholarship และ Ms. Cheng Wen, Project Officer ณ ห้องซอมพอ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 เวลา ๑๔.๐๐ น. โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการน... >> อ่านต่อ


การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก National Chung Cheng University, ไต้หวัน
พฤหัสบดี 6 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธ์ จัดการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก National Chung Cheng University, ไต้หวัน ได้แก่ Dr. Yong-Song CHEN, Director, Division of International Development Ms. Joyce Chi-Ya LIN, Project Manager, Division of International Students Ms. Hayley Chia-Chen TSAI, Project Manager, Division of International Development และ Dr. Chun-Ping JEN, Director, Division of International Students ณ ห้องหิรัญญิการ์ อาคารสำนักงานอ... >> อ่านต่อ


การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขอทุนศึกษาต่อต่างประเทศ” (RMUTL Study Abroad Workshop 2020)
พุธ 5 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธ์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขอทุนศึกษาต่อต่างประเทศ” (RMUTL Study Abroad Workshop 2020) ให้แก่นักศึกษา มทร. ล้านนา ที่สนใจ จำนวน 34 ราย เพื่อให้ข้อมูลทุนการศึกษาต่อต่างประเทศและแนะแนวเทคนิควิธีการในการขอทุนดังกล่าว ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Innovation Room) โดยบุคลากรวิเทศสัมพันธ์ และการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณเดือนเพ็ญ แซ่เห่อ ผู้อำน... >> อ่านต่อเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขอทุนศึกษาต่อต่างประเทศ” (RMUTL Study Abroad Workshop 2020)
พฤหัสบดี 9 มกราคม 2563

งานวิเทศสัมพันธ์มีกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขอทุนศึกษาต่อต่างประเทศ” (RMUTL Study Abroad Workshop 2020) ให้แก่นักศึกษา มทร. ล้านนา ที่สนใจ จำนวน 35 ราย เพื่อให้ข้อมูลทุนการศึกษาต่อต่างประเทศและแนะแนวเทคนิควิธีการในการขอทุนดังกล่าว ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Innovation Room) ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 และวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.30 น.   นักศึกษาที่สนใจลงทะเบียนได้ทาง https://qrgo.page.link/itT81 หรือทาง QR Co... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 150

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา