โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม


โครงการศึกษาดูงาน “การจัดอันดับ Impact Ranking”
ศุกร์ 8 กันยายน 2566

วันที่ 6-7 กันยายน 2556 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน “การจัดอันดับ Impact Ranking” เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการสร้างระบบการทำงาน การวางแผนดำเนินกิจกรรมรวมถึงเทคนิคการจัดเก็บและการคัดเลือกข้อมูลให้ตรงตามเกณฑ์ SDGs 1-17 ของ THE Impact Ranking ณ สถานศึกษาที่มีผลการจัดอันดับ THE Impact Ranking ในระดับ 100 – 600 ตามความประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการก้าวสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก THE Impact Ranking เพื่อส่งเสริมและยกระดับมหาวิทยาลัยฯ ให้มีคุณภาพแ... >> อ่านต่อ


งานวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พุธ 16 สิงหาคม 2566

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 งานวิเทศสัมพันธ์ได้รับโอกาสในการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบและกลไกความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง ผู้ช่วยอธิการบดี โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้แก่ ว่าที่ร้อยโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรัตน์ ปาณานนท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.ปวียา รักนิ่ม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่ว... >> อ่านต่อ


การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Chongqing Technology and Business University สาธารณรัฐประชาชนจีน
พุธ 9 สิงหาคม 2566

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดการประชุมร่วมกับ อาจารย์สมศักดิ์ นาวายุทธ อาจารย์จาก Chongqing Technology and Business University (CTBU) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วย บุคลากรตัวแทนสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล การท่องเที่ยวและบริการ การจัดการธุรกิจระหว่างประเท... >> อ่านต่อ


การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Nanhua University ไต้หวัน
ศุกร์ 4 สิงหาคม 2566

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดการประชุมร่วมกับ ผู้แทนจาก Nanhua University (NHU) ไต้หวัน ได้แก่ Assoc.Prof.Ming-che Lu  Department of Applied Sociology and sub-investigator  of the USR (University of Social Responsibility) Project และ  Prof.Jun-Hong Lin  Dean, Center for General Education โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยรองศาส... >> อ่านต่อ


คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา เดินทางไปเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ICSSE 2023 ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
พฤหัสบดี 27 กรกฎาคม 2566

วันที่ 26 - 29 กรกฎาคม 2566 คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี และรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณบดีทุกคณะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ และอาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 9 ราย ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ICSSE 2023 และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ... >> อ่านต่อ


กาปรระชุมร่วมกับ National Chi Nan University ไต้หวัน
ศุกร์ 7 กรกฎาคม 2566

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบีน ได้จัดการประชุมร่วมกับผู้แทนจาก National Chi Nan University ไต้หวัน ได้แก่ Dr. Wan Tran Huang, University Social Responsibility Project Dr. Jen-Son Cheng, PI of University Social Responsibility Project และ Dr. Chong-Chou Chang, Dean of International Affairsm โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยศาสตร... >> อ่านต่อ


พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง มทร.ล้านนา กับ Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์
อังคาร 4 กรกฎาคม 2566

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี และรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เดินทางไปพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับ Singapore Polytechnic (SP) ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเข้าร่วมในพิธีลงนามต่ออายุบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกันส่งเสริมความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้โครงการ Learning Express และการพัฒนาบุค... >> อ่านต่อ


การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Guangxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน
พฤหัสบดี 18 พฤษภาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Guangxi Normal University (GXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งนำโดย Associate Researcher Jiang Fei, Secretary of the Communist Party Committee, School of Chinese Language and Literature, School of Journalism and Communication พร้อมด้วย Professor Han Ming, Head of the Center for Education and Teaching of International Student, Associate Professor Lv Junwei, ... >> อ่านต่อ


การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Sun-Lingo Language School
อังคาร 16 พฤษภาคม 2566

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธ์ จัดการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Sun-Lingo Language School ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารและอาจารย์จากคณะและวิทยาลัย รวมถึงบุคลากรงานวิเทศสัพันธ์ และคณะผู้แทนจากโรงเรียนสอนภาษาซัน-ลิงโก้ ได้แก่ Mr.Jiajie Zeng ผู้บริหาร นางสาวศุภทรัพย์ อนุมัติ ผู้จ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 232

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา