โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วมกับผู้แทนจากบริษัท Quanta Computer ไต้หวัน | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมร่วมกับผู้แทนจากบริษัท Quanta Computer ไต้หวัน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 มีนาคม 2563 โดย วิเทศสัมพันธ์การประชุมร่วมกับผู้แทนจากบริษัท Quanta Computer ไต้หวัน
วันที่ 19 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดการประชุมร่วมกับ ผู้แทนจากบริษัท Quanta Computer ไต้ห...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา