โลโก้เว็บไซต์ โครงการเยี่ยมเยียนนักเรียนโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการเยี่ยมเยียนนักเรียนโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 มีนาคม 2563 โดย วิเทศสัมพันธ์โครงการเยี่ยมเยียนนักเรียนโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) โดยงานวิเทศสัมพันธ์ ได้นำนักเรียนทุนพระราชทานฯ จำนวน 8 ราย เข้าร่วมการประชุมร่วมกับคณะทำงานฝ่ายจัดการ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา