โลโก้เว็บไซต์ kust robot oct2018 | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

kust robot oct2018

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 ตุลาคม 2561 โดย วิเทศสัมพันธ์การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารจาก Kunming University of Science and Technology (KUST) สาธารณรัฐประชาชนจีน
     วันที่ 30 ตุลาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธ์ จัดการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารจาก Kunming University of Science...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา