โลโก้เว็บไซต์ รับรอง Pi-Jen | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รับรอง Pi-Jen

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 มกราคม 2561 โดย วิเทศสัมพันธ์โครงการรับรอง Professor. Dr. Tsai Pi-Jen จาก National Pingtung University of Science and Science and Technology (NPUST) ไต้หวัน
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้เรียนเชิญ Professor. Dr. Tsai Pi-Jen จาก National Pingtung University of Science and Science and...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา