โลโก้เว็บไซต์ dehong | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

dehong

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 มกราคม 2561 โดย วิเทศสัมพันธ์โครงการรับรองคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Dehong No.1 Nationality Senior High school
           ระหว่างวันที่ 27 - 28 มกราคม 2561 คณะบุคลากรและนักศึกษาจาก Dehong No.1 Nationality Senior High school สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 19 คน ได...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา