โลโก้เว็บไซต์ CDIO 12-16 Nov. 2017 | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

CDIO 12-16 Nov. 2017

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 พฤศจิกายน 2560 โดย วิเทศสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการศึกษาแบบซีดีไอโอ” (CDIO-Cascading Programme 2017)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการศึกษาแบบซีดีไอโอ”ขึ้น ระหว่างวันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ช...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา