โลโก้เว็บไซต์ ประชุมจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 กันยายน 2560 โดย วิเทศสัมพันธ์การประชุมจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ
ด้วย มทร.ล้านนา มีนโยบายจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อส่งเสริมการการพัฒนาหลักสูตร International Program ในทุกคณะและวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการสำหรับรองรับนักศึกษาต่างชาติในอานาคต งานวิเทศสัมพันธ์...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา