โลโก้เว็บไซต์ ไปkoreatech | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ไปkoreatech

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 พฤษภาคม 2560 โดย วิเทศสัมพันธ์การประชุมสัมมนา 2017 Global TVET Policy Workshop ณ ประเทศเกาหลีใต้
รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสัมมนา 2017 Global...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา