โลโก้เว็บไซต์ NPUST2 | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

NPUST2

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 พฤษภาคม 2560 โดย วิเทศสัมพันธ์การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก National Pingtung University of Science and Technology ไต้หวัน
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ดร.ยุพเยาวฺ ดรุณ รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ จัดการประชุมร่วมกับ Dr. Vincent Ru-Chu Shih, Dean of...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา