โลโก้เว็บไซต์ MCU | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

MCU

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 เมษายน 2560 โดย วิเทศสัมพันธ์การลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ(MoU) ร่วมกับ Ming Chuan University ไต้หวัน
วันที่ 19 เมาษายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานำโดย รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา