โลโก้เว็บไซต์ KOREATECH3 | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

KOREATECH3

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 เมษายน 2560 โดย วิเทศสัมพันธ์การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก University of Technology and Education (KOREATECH)
วันที่ 3 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการฯ ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ ดร.นพด...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา