โลโก้เว็บไซต์ Oxbridge | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Oxbridge

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2560 โดย วิเทศสัมพันธ์การประชุมร่วมกับอธิการบดีจาก Oxbridge College (KUST)
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา