โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินกิจกรรมบุคลากร | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 กลุ่มกิจกรรม : ปฏิทินกิจกรรมบุคลากร

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ ๑๑๐(๑๐/๒๕๖๐)
พุธ 6 กันยายน 2560

สถานที่ : ห้องปรุะชุม ๑ อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : งานสภามหาวิทยาลัย        กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ ๑๑๐(๑๐/๒๕๖๐) ณ มทร.ล้านนา กำหนดรับเรื่องเสนอระเบียบวาระการประชุมภายในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยสามารถ download แบบเสนอวาระการประชุม   >> อ่านต่อ


โครงการเดินทางไปประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางด้านกิจกรรมและวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัย Kanazawa Institute of Technology ณ ประเทศญี่ปุ่น
อังคาร 5 กันยายน 2560

สถานที่ : Kanazawa Institute of Technology
ผู้รับผิดชอบ : งานวิเทศสัมพันธ์โครงการเดินทางไปประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือทางด้านกิจกรรมและวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัย Kanazawa Institute of Technology ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 6 - 12 กันยายน 2560 >> อ่านต่อ


การประชุมร่วมกับผู้แทนจากสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย
อังคาร 5 กันยายน 2560

สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี
ผู้รับผิดชอบ : งานวิเทศสัมพันธ์ >> อ่านต่อ


RMUTL 1st ISHPMNB 2017
พุธ 14 ธันวาคม 2559

สถานที่ : มทร.ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนาThe 1st International Symposium on Application of High-voltage, Plasmas & Micro/Nano Bubbles to Agriculture and Aquaculture, ( >> อ่านต่อ


การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Ministry of Education ประเทศมาเลยเซีย
อังคาร 15 พฤศจิกายน 2559

สถานที่ : ห้องประชุม 1 มทร. ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : งานวิเทศสัมพันธ์ >> อ่านต่อ


การประชุมงานวิเทศสัมพันธ์ครั้งที่ 1/2560 ประจำเดือนตุลาคม 2559
อังคาร 15 พฤศจิกายน 2559

สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานงานวิเทศสัมพันธ์
ผู้รับผิดชอบ : งานวิเทศสัมพันธ์ >> อ่านต่อ
การประชุมร่วมกับ Korea University of Technology and Education
อังคาร 15 พฤศจิกายน 2559

สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มทร. ล้านนา
ผู้รับผิดชอบ : งานวิเทศสัมพันธ์ >> อ่านต่อ


งานประชุมสัมมนาวิชาการ รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9
พุธ 9 พฤศจิกายน 2559

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน
ผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนางานประชุมสัมมนาวิชาการ รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9"วิกฤตปัญหา ดิน น้ำ ป่า เพื่อการพัฒนาพลังงานสู่วิถีชุมชนที่ยั่งยืน"ระหว่างวันที่ 29-30พฤศจิกายน 2559ดูรายละเอียด >> อ่านต่อ


Count Activity : 1 - 10 ทั้งหมด 11

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา