โลโก้เว็บไซต์ พิธีเปิดนิทรรศการนักศึกษาแลกเปลี่ยน Guangxi Normal University (GXNU)  | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีเปิดนิทรรศการนักศึกษาแลกเปลี่ยน Guangxi Normal University (GXNU)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 มีนาคม 2563 โดย วิเทศสัมพันธ์งานวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการนักศึกษาแลกเปลี่ยน Guangxi Normal University (GXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 13 มีนาคม 2563 ดร.ณัฐรัตน์ ปานานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วย ดร.สุภรพรรณ คนเฉียบ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ และบุคลากรงานวิเทศสัมพั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา