โลโก้เว็บไซต์ GNXU เข้าพบอธิการบดี | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

GNXU เข้าพบอธิการบดี

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 พฤศจิกายน 2562 โดย วิเทศสัมพันธ์คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์นำนักศึกษาจาก Guangxi Normal University เข้าพบอธิการ
     วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 งานวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์นำคณะอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท สาขาศิลปกรรมและการออก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา