โลโก้เว็บไซต์ Technische Universitat Dresden | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Technische Universitat Dresden

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 กันยายน 2562 โดย วิเทศสัมพันธ์การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Technische Universitat Dresden ประเทศเยอรมนี
วันที่ 30 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลบยีราชมงคลล้านนา โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และงานวิเทศสัมพันธ์ จัดการประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Technische Universitat Dresden ประเทศเยอร...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา