โลโก้เว็บไซต์ GTU | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

GTU

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โดย วิเทศสัมพันธ์การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Guilin Tourism University (GUT) สาธารณรัฐประชาชนจีน
     วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 งานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา จัดการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Guilin Tourism University (GUT) สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้อ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา