โลโก้เว็บไซต์ NYP | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

NYP

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 มกราคม 2562 โดย วิเทศสัมพันธ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา