โลโก้เว็บไซต์ OKAYA | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

OKAYA

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 กันยายน 2561 โดย วิเทศสัมพันธ์การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจากบริษัท Okaya CO., Ltd. ประเทศญี่ปุ่น
     เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธ์ จัดการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจากบริษัท Okaya CO., Ltd. ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับเกียรติจาก รศ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา