โลโก้เว็บไซต์ BPSU | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

BPSU

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 มิถุนายน 2561 โดย วิเทศสัมพันธ์การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Bataan Peninsula State University ประเทศฟิลิปปินส์
     วันที่ 15 มิถุนายน 2561 งานวิเทศสัมพันธ์จัดการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Bataan Peninsula State University ประเทศฟิลิปปินส์ ณ ห้องประชุมนายกสภามหาวิทยาลัย มทร.ล้านนา โดยคณะผ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา