โลโก้เว็บไซต์ UPI | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

UPI

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 เมษายน 2560 โดย วิเทศสัมพันธ์การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Universitas Pendidikan Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมร่วมกับแทนจาก Faculty of Technology and Vocational Education และ Department of Agro Industry Technology Education จาก...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา