โลโก้เว็บไซต์ Thai Language and Cultural Class | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Thai Language and Cultural Class

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 ธันวาคม 2559 โดย วิเทศสัมพันธ์Thai Language and Cultural Class สำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Ho Chi Minh University of Technology and Education
วันที่ 14 ธันวาคม 2559 งานวิเทศสัมพันธ์ได้จัด Thai Language and Cultural Class สำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจำนวน 12 คนจาก Ho Chi Minh University of Technology and Education ที่มา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา