โลโก้เว็บไซต์ S Rajaratnam Youth Model ASEAN Conference (SRE-YMAC) 2016’s scholarship | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

S Rajaratnam Youth Model ASEAN Conference (SRE-YMAC) 2016’s scholarship

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 พฤศจิกายน 2559 โดย วิเทศสัมพันธ์นักศึกษา มทร. ล้านนา เข้าร่วมโครงการ S Rajaratnam Youth Model ASEAN Conference (SRE-YMAC) 2016’s scholarship ณ Singapore Polytechnic International ประเทศสิงคโปร์
เมื่อวันที่ 2-7 ตุลาคม 2559 นักศึกษา มทร.ล้านนา จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางสาววิภารัตน์ นันฟอง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คะแนน TOEIC 580 คะแนน และ นางสาวขวัญชนก ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา