โลโก้เว็บไซต์ Coming Up Issue | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Coming Up Issue


โครงการ : Learning Express 2018

ระยะเวลาการจัดโครงการ : 5 - 16  มีนาคม 2561

สถานที่จัดโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา/ชุมชนโป่งไคร้/ชุมชนแม่คือ/ชุมชนแม่ต้น

 

โครงการ : Learning Express 2017

ระยะเวลาการจัดโครงการ : 17 มีนาคม - 30  มีนาคม 2560

สถานที่จัดโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา/ชุมชนโป่งไคร้/ชุมชนแม่คือ/ชุมชนแม่ต้น

 

 

โครงการ : วันสถาปนามหาวิทยาลัยดทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครบรอบ 12 ปี

ระยะเวลาการจัดโครงการ : 18 มกราคม 2560

สถานที่จัดโครงการ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 
 

โครงการ : โครงการสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพด้านการสำรวจภาคสนามเพื่อทำแผนที่ภูมิประเทศแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเครือช่ายในอาเซียน (The Surveying Camp 2016)

ระยะเวลาการจัดโครงการ : 18 - 30 ธันวาคม 2559

สถานที่จัดโครงการ : สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการนเกษตรลำปาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีกำหนดการจัดโครงการสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพด้านการสำรวจภาคสนามเพื่อทำแผนที่ภูมิประเทศแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเครือช่ายในอาเซียน (The Surveying Camp 2016) ให้แก่นักศึกษามทร. ล้านนา จำนวน 120 คน และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในอาเซียนที่มีความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน จำนวน 10 คน ร่วมฝึกสำรวจภาคสนามเพื่อทำแผนที่ภูมิประเทศและสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพของตนเอง

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา