โลโก้เว็บไซต์ ประวัติความเป็นมา | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประวัติความเป็นมา


วิเทศสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจที่มีลักษณะงานด้านการติดต่อประสานงานและดำเนิน การเพื่อสร้างความสัมพันธ์ด้านการต่างประเทศ ประสานงานโครงการความร่วมมือด้านต่างๆ ให้ความช่วยเหลือ ร่วมมือ ประสานงานและบริการเกี่ยวกับทุนการศึกษา การฝึกอบรม สัมมนา ดูงานและการต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากรและพัฒนางาน วิชาการสู่ความเป็นนานาชาติ

วิเทศสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานที่สังกัดสำนักงานอธิการบดีเริ่มจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2549 และต่อมาได้มีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานในมหาวิทยาลัย จึงโอนย้ายหน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ไปสังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการฯ ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2550ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา